Privacy statement van K.V. Moldernete vzw

/Privacy statement van K.V. Moldernete vzw
Privacy statement van K.V. Moldernete vzw2023-07-27T18:15:20+00:00

K.V. Moldernete vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het beschermen van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

K.V. Moldernete vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij :

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als K.V. Moldernete vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Brigitte Vanhout
Sprietstraat 23
2400 Mol
E-mail : gehoorzaamheid@kvmoldernete.be

Uw persoonsgegevens worden door K.V. Moldernete vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Ledenlijsten

  • De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand: naam, voornaam, adres, lidkaartnummer, e-mail.
  • Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van de organisatie. De gegevens zijn enkel toegankelijk via de laptop van de club en worden beschikbaar gesteld aan de bestuursleden. Ze worden enkel gebruikt voor interne communicatie wanneer nodig.
  • De gegevens worden maximaal één jaar na het uittreden van het lid bewaard.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden overmaken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Alle personen die namens K.V. Moldernete van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.